fbpx
Bel ons
+32 (0)89 39 05 88
Gratis offerte

Privacybeleid

Privacy is voor SOLARNOVA een belangrijk gegeven. SOLARNOVA waakt er dan ook over om die privacy voor haar klanten/gebruikers optimaal te verzekeren. Voor de werking van de website van SOLARNOVA en het verzorgen van de door de klant geplaatste bestelling, heeft SOLARNOVA evenwel bepaalde gegevens van de klant/gebruiker nodig. In deze Privacy Verklaring wordt een overzicht gegeven van wat SOLARNOVA met deze gegevens doet en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden.

Door gebruik te maken van de website van SOLARNOVA, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en geef je aan het privacy beleid te accepteren.

De Privacy Verklaring kan op ieder ogenblik worden herwerkt en geüpdatet, zo onder meer om aan de geldende privacywetgeving tegemoet te komen. De geüpdatete verklaring wordt van kracht van zodra ze op de hierna vermelde website van SOLARNOVA te raadplegen is.

De verantwoordelijke voor de verwerking:

De Besloten Vennootschap ‘SOLARNOVA’, met zetel te Ondernemerspark 36, 3650 Dilsen-Stokkem en ondernemingsnummer 0791.763.488.

Hoofdactiviteiten:

* groot- en kleinhandel en installatie van energiezuinige systemen en apparaten voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie (airconditioning, warmtepompen, laadpalen en thuisbatterijen);

* alsook onderhoud van deze systemen en apparaten;

* webshop voor de aankoop van deze systemen en apparaten, alsook hun toebehoren (installatiemateriaal, gereedschappen en reinigingsproducten);

Website:  https://solarnova.be/

E-mail: [email protected]

Artikel 1: Wettelijk kader

SOLARNOVA leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, evenals de wijzigingen aan deze wet en tevens de anti-spambepalingen uit Boek XII van het ‘Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie’.

Middels huidige ‘Privacy Verklaring’ stelt SOLARNOVA zich in regel met de ‘Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens’, ook ‘GDPR’ genoemd.

Artikel 2: Vergaring persoonsgegevens

SOLARNOVA kan jouw persoonsgegevens op volgende manieren vergaren:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie;
 • Categorie 2: bij het aanvragen van een gratis offerte (al dan niet via de website);
 • Categorie 3: bij het aanmaken van een inlogaccount op haar website;
 • Categorie 4 : bij het plaatsen van een bestelling (al dan niet via de webshop);
 • Categorie 5: bij het ondertekenen van een onderhouds- en garantieovereenkomst;
 • Categorie 6: via cookies.

Daarnaast verwerft SOLARNOVA in het algemeen ook persoonsgegevens, die je doorgeeft via de communicatie met haar. Wanneer u een e-mail of een ander bericht naar SOLARNOVA verzendt, is het mogelijk dat SOLARNOVA deze berichten bewaart.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens?

SOLARNOVA verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

Zie ook artikel 9: cookies.

 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • internet browser en apparaat type;
 • gegevens over uw activiteiten op de website van SOLARNOVA;
 • Categorie 2: bij het aanvragen van een gratis offerte (al dan niet via de website);
 • Categorie 3: bij het aanmaken van een inlogaccount op haar website:
 • Categorie 4: bij het plaatsen van een bestelling (al dan niet via de webshop):
 • Categorie 5: bij het ondertekenen van een onderhouds- en garantieovereenkomst:
 • persoonsgegevens: naam en voornaam;
 • bedrijfsgegevens: naam, rechtsvorm en ondernemingsnummer;
 • contactgegevens: telefoon- en/of gsm-nummer en e-mailadres;
 • adresgegevens (plaats onderhoud): straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, land/regio;
 • Categorie 6: via cookies:

Zie hierna onder artikel 9.

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking

 • 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als legitieme belangen van SOLARNOVA om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • 2: bij het aanvragen van een gratis offerte (al dan niet via de website);

Voor het verwerken van uw aanvragen of het beantwoorden van uw verzoeken, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 • 3: bij het aanmaken van een inlogaccount op haar website:

Voor het beheer van jouw account op de website met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

 • 4: bij het plaatsen van een bestelling (al dan niet via de webshop):

Voor de levering en facturatie van de door jou gekozen en bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 • 5: bij het ondertekenen van een onderhouds- en garantieovereenkomst:

Voor het bepalen van de modaliteiten van het jaarlijks onderhoudsmoment, alsook van de garantieregeling, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 • 6: via cookies:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als legitieme belangen van SOLARNOVA om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Artikel 5: Doorgifte aan derden

SOLARNOVA zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens in nagemelde gevallen:

 • indien u hier expliciet toestemming voor geeft;
 • indien dit derden zijn op wie SOLARNOVA noodzakelijkerwijs beroep moet doen voor de uitvoering van de overeenkomst en haar activiteiten: bijvoorbeeld intern personeel, IT-consultants, betaalproviders, serviceproviders, cloud services of andere dienstverleners die SOLARNOVA helpen bij het beheer van de website en de informatiesystemen en de onderneming in het algemeen; 
 • ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving (bijvoorbeeld op vraag van de belastingadministratie of de politie);
 • bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van SOLARNOVA aan een andere entiteit, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien SOLARNOVA failliet gaat;

De doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met voormelde toepasselijke regelgeving.

In voormelde gevallen zal SOLARNOVA in alle redelijkheid pogen je van tevoren te informeren en enkel die gegevens door te geven die strikt noodzakelijk zijn, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 6: Duur van de verwerking

SOLARNOVA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

SOLARNOVA bewaart uw persoonsgegevens standaard gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van de samenwerking met haar in het kader van de dienstverlening.

De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op de website van SOLARNOVA verzamelen, kan u hieronder terugvinden.

Artikel 7: Uw rechten

 •  Recht van toegang en inzage

Je hebt recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat SOLARNOVA van jouw persoonsgegeven maakt.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

Je erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zullen of kunnen zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet  tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door SOLARNOVA verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

Je kan uw rechten uitoefenen door SOLARNOVA te contacteren:

 • hetzij per mail: [email protected];
 • hetzij per brief: naar het adres te Ondernemerspark 36, 3650 Dilsen-Stokkem.

SOLARNOVA houdt zich eraan zo snel als mogelijk te reageren op uw verzoek.

Daarnaast beschik je ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: [email protected]

Je kan tevens een voorziening voor een burgerlijke rechtbank (vordering tot schadevergoeding) instellen indien je schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van jouw persoonsgegeven.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen en aansprakelijkheid

SOLARNOVA stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.  SOLARNOVA heeft daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te bewerkstellingen. Dit betreft echter een inspanningenverbintenis. SOLARNOVA kan enkel aansprakelijk zijn in geval van bewezen nalatigheid, opzettelijke fout of bedrog.

Zo maakt SOLARNOVA gebruik van beveiligde verbindingen wanneer u haar persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld bij een bestelling via de webshop). Betaalt u bij SOLARNOVA via de webwinkel, dan gebeurt dit steeds via een beveiligde server.

In geen geval kan SOLARNOVA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

In geen geval kan SOLARNOVA aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een nalatig handelen door uzelf bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. Je dient te allen tijde zelf de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van op jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens (zoals gehanteerd wachtwoord), alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 9: Cookie Policy

9.1. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van SOLARNOVA en geplaatst op de harde schijf van uw computer.  Cookies worden gebruikt om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je de website bezoekt en laat SOLARNOVA ook toe haar website te optimaliseren.

Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die de website van SOLARNOVA gebruikt en hun doel.

9.2. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden que functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 • Functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit type cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen (vb.: taalvoorkeur). Hiermee kan SOLARNOVA haar website optimaliseren. Deze cookies zorgen er onder meer ook voor dat je toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Als je deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet zullen werken of alleszins niet optimaal zullen werken. SOLARNOVA gebruikt deze cookies om de website correct te laten werken: producten in je winkelmandje te plaatsen, in te loggen met je eigen inloggegevens,  en dergelijke meer. Deze cookies zorgen ervoor dat je een meer gepersonaliseerde ervaring hebt als je de website bezoekt.

SOLARNOVA maakt gebruik van volgende functionele of technisch noodzakelijke cookies:

CookieBeschrijvingDuurtijd
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.Gedurende de duurtijd van de sessie
elementorThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.Geen
 • Andere cookies (vb.: analytische cookies, advertisement/marketing cookies):

Met analyserende cookies wordt kennis opgedaan teneinde de gebruiksnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers.

Advertisement/marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om jou persoonlijke berichten toe te sturen, advertenties en promoties. Denk maar nieuwsbrieven of aanbiedingen via partnersites of op sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest). Deze cookies zien welke producten je bekijkt. De data worden gebruikt om je relevante inhoud en advertenties te laten zien.

CookieBeschrijvingDuurtijd
_gaThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.2 jaar
_gidInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.1 dag
_gat_gtag_UA_158600511_2This cookie is set by Google and is used to distinguish users.1 minuut

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Facebook,…) verwijst SOLARNOVA je graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: SOLARNOVA oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9.3. Uw toestemming

Bij je eerste bezoek aan de website van SOLARNOVA wordt je gevraagd om de cookies al dan niet te aanvaarden. Je kan de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Let wel op het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

U kan te allen tijde de cookie instellingen voor de website van SOLARNOVA wijzigen via de hyperlink onderaan de website of door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren.

Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met SOLARNOVA op bovenvermelde contactgegevens.

Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 01 januari 2023.